Cổng thông tin điện tử thị xã Vĩnh Châu
TRANG CHỦ | LIÊN HỆ | SƠ ĐỒ WEBSITE
VIDEO CLIP
Skip portlet Portlet Menu

LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portlet Portlet Menu
Hit counter
0 2 2 0 2 2 4 2
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
1490/UBND-VX Công văn số 1490/UBND-VX ngày 05/12/2014 của UBND thị xã về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổng sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Kèm theo QĐ và Kế hoạch). UBND thị xã 05/12/2014 Xem
1424/UBND-VX Công văn số 1424/UBND-VX ngày 19/11/2014 của UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND, ngày 11/11/2014 của UBND tỉnh Sóc Trăng. UBND thị xã 19/11/2014 Xem
24/2014/QĐ-UBND Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND, ngày 11/11/2014 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc quy định cấp phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. UBND tỉnh 11/11/2014 Xem
1422/UBND-VX Công văn số 1422/UBND-VX ngày 19/11/2014 của UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1939/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. UBND thị xã 19/11/2014 Xem
1939/QĐ-TTg Quyết định số 1939/QĐ-TTg ngày 28/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin và truyền thông các vùng biên giới, vùng biển, đảo Việt Nam đến năm 2020 Thủ Thướng Chính Phủ 28/10/2014 Xem
1421/UBND-VX Công văn số 1421/UBND-VX ngày 19/11/2014 của UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH của Bội Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. UBND thị xã 19/11/2014 Xem
1409/UBND-VX Công văn số 1409/UBND-VX ngày 18/11/2014 của UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư số 08/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ. UBND thị xã 18/11/2014 Xem
1408/UBND-VX Công văn số 1408/UBND-VX ngày 18/11/2014 của UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư số 22/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. UBND thị xã 18/11/2014 Xem
1407/UBND-VX Công văn số 1407/UBND-VX ngày 18/11/2014 của UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư số 24/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. UBND thị xã 18/11/2014 Xem
1403/UBND-VX Công văn số 1403/UBND-VX ngày 17/11/2014 của UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư số 25/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. UBND thị xã 17/11/2014 Xem
1048/QĐHC-CTUBND Quyết định số 1048/QĐHC-CTUBND ngày 03/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành áp dụng cho cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. UBND tỉnh 03/10/2014 Xem
124/CV-VP Công văn số 124/CV-VP ngày 08/10/2014 của Văn phòng về việc triển khai thực hiện Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND, ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh Sóc Trăng. Văn phòng 08/10/2014 Xem
18/2014/QĐ-UBND Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND, ngày 30/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. UBND tỉnh 30/09/2014 Xem
122/CV-VP Công văn số 122/CV-VP ngày 01/10/2014 của Văn phòng về việc triển khai thực hiện Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh Sóc Trăng. Văn phòng 01/10/2014 Xem
17/2014/QĐ-UBND Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND, ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. UBND tỉnh 26/09/2014 Xem
96/CV-VP Công văn số 96/CV-VP ngày 22/7/2014 của Văn phòng về việc triển khai thực hiện Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính (đính kèm 75/2014/TT-BTC). Văn phòng 22/07/2014 Xem
91/CV-VP Công văn số 91/CV-VP ngày 07/7/2014 của Văn phòng về việc triển khai Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT; Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT và Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/55/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Văn phòng 07/07/2014 Xem
25/2014/TT-BTNMT Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT, ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về bản đồ địa chính. BTNMT 19/05/2014 Xem
24/2014/TT-BTNMT Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT, ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ địa chính. BTNMT 19/05/2014 Xem
23/2014/TT-BTNMT Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT, ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. BTNMT 19/05/2014 Xem
07/KH-HĐND Kế hoạch số 07/KH-HĐND ngày 04/7/2014 của Ban kinh tế - Xã hội Khảo sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2014 trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu (đím kèm đề cương. Ban KT-XH 04/07/2014 Xem
86/CV-VP Công văn số 86/CV-VP ngày 01/7/2014 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ (đính kèm 02 NĐ 45 và 46). Văn phòng 01/07/2014 Xem
số 797/UBND-HC Công văn số 797/UBND-HC ngày 01/7/2014 về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 02/HD-SNV ngày 23/6/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng (đính kèm Hướng dãn số 02) UBND thị xã 01/07/2014 Xem
69/CV-VP Công văn số 69/CV-VP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Văn phòng về việc triển khai thực hiện Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và việc quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước (Kèm Nghị định số 29/2014/NĐ-CP bên dưới Công văn) Văn phòng 09/05/2014 Xem
68/CV-VP Công văn số 68/CV-VP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Văn phòng về việc triển khai Thông tư liên tịch số 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT, ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung (Kèm theo Thông tư liên tịch số 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT bên dưới) Văn phòng 09/05/2014 Xem
62/CV-VP Công văn số 62/CV-VP ngày 22 tháng 04 năm 2014 của VP. HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Nghị định số 27/2014/NĐ-CP, ngày 17/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động và người giúp việc gia đình (đính kèm Nghị định số 27/2014/NĐ-CP) Văn phòng 22/04/2014 Xem
61/CV-VP Công văn số 61/CV-VP ngày 22 tháng 04 năm 2014 của VP. HĐND-UBND thị xã về việc triển khai Quyết định số 18/2014/QĐ-TTg, ngày 03/3/2014 Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (đính kèm Quyết định số 18/2014/QĐ-TTg) Văn phòng 22/04/2014 Xem
60/CV-VP Công văn số 60/CV-VP ngày 22 tháng 04 năm 2014 của VP. HĐND-UBND thị xã về việc triển khai Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN, ngày 17/2/2013 của Bộ Khoa Học và Công nghệ quy định kiểm tra Nhà nước về đo lường (đính kèm Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN) Văn phòng 22/04/2014 Xem
08/HĐND-VP Công văn số 08/HĐND-VP, ngày 24/03/2014 của Thường trực HĐND thị xã về việc đính chính bổ sung mốc thời gian báo cáo TT. HĐND thị xã 24/03/2014 Xem
05/CV-HĐND Công văn số 05/CV-HĐND, ngày 12/03/2014 của Thường trực HĐND thị xã về việc báo cáo tình hình kết quả thực hiện công tác tiếp Công dân của HĐND, đại biểu HĐND các xã, phường HĐND thị xã 12/03/2014 Xem

Trang đầu Trang trước 12345678910 Trang sau Trang cuối
Thông báo -Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu

 
Bản quyền thuộc về "Cổng Thông tin điện tử UBND thị xã Vĩnh Châu"
Địa chỉ: đường 30/4, khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: Văn phòng HĐND-UBND Thị xã: 0299 3861057 - Fax: 0299 3862090 - Ban biên tập: 0299 3910009 - Email: bbtvinhchau@yahoo.com.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử thị xã Vĩnh Châu" hoặc "www.vinhchau.soctrang.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.