Cổng thông tin điện tử thị xã Vĩnh Châu
TRANG CHỦ | LIÊN HỆ | SƠ ĐỒ WEBSITE
VIDEO CLIP
Skip portlet Portlet Menu

LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portlet Portlet Menu
Hit counter
0 2 2 0 2 2 4 1
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
191/VP-TT Công văn số 1191/VP-TT ngày 10/12/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30/10/2015 của Bộ Công Thương Văn phòng HĐND-UBND thị xã 10/12/2015 Xem
181/VP-TT Công văn số 181/VP-TT ngày 13/11/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 20/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bô Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ Văn phòng HĐND-UBND thị xã 13/11/2015 Xem
180/VP-TT Công văn số 180/VP-TT ngày 13/11/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Quyết định số 3808/QĐ-BNN-TCCB ngày 22/9/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Văn phòng HĐND-UBND thị xã 13/11/2015 Xem
179/VP-TT Công văn số 179/VP-TT ngày 13/11/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Nghị định số 88/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ Văn phòng HĐND-UBND thị xã 13/11/2015 Xem
178/VP-TT Công văn số 178/VP-TT ngày 13/11/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Nghị định số 89/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ Văn phòng HĐND-UBND thị xã 13/11/2015 Xem
177/VP-TT Công văn số 177/VP-TT ngày 13/11/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư số 40/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Văn phòng HĐND-UBND thị xã 13/11/2015 Xem
176/VP-TT Công văn số 176/VP-TT ngày 13/11/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư số 41/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Văn phòng HĐND-UBND thị xã 13/11/2015 Xem
175/VP-TT Công văn số 175/VP-TT ngày 13/11/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ Văn phòng HĐND-UBND thị xã 13/11/2015 Xem
174/VP-TT Công văn số 174/VP-TT ngày 13/11/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Văn phòng HĐND-UBND thị xã 13/11/2015 Xem
173/VP-TT Công văn số 173/VP-TT ngày 13/11/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng Văn phòng HĐND-UBND thị xã 13/11/2015 Xem
172/VP-TT Công văn số 172/VP-TT ngày 13/11/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 158/2015/TT-BTC-BTP ngày 12/10/2015 củ Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp Văn phòng HĐND-UBND thị xã 13/11/2015 Xem
171/VP-TT Công văn số 171/VP-TT ngày 13/11/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ Văn phòng HĐND-UBND thị xã 13/11/2015 Xem
168/VP-TT Công văn số 168/VP-TT ngày 13/11/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng Văn phòng HĐND-UBND thị xã 13/11/2015 Xem
166/VP-TT Công văn số 167/VP-TT ngày 13/11/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Quyết định số 10826/QĐ-BC ngày 08/10/2015 của Bộ Công Thương Văn phòng HĐND-UBND thị xã 13/11/2015 Xem
166/VP-TT Công văn số 166/VP-TT ngày 13/11/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/10/2015. Văn phòng HĐND-UBND thị xã 13/11/2015 Xem
165/VP-TT Công văn số 165/VP-TT ngày 13/11/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư số 32/2015/TT-BNNPTNT ngày 06/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Văn phòng HĐND-UBND thị xã 13/11/2015 Xem
164/VP-TT Công văn số 164/VP-TT ngày 13/11/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 Văn phòng HĐND-UBND thị xã 13/11/2015 Xem
163/VP-TT Công văn số 163/VP-TT ngày 13/11/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2489/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng. Văn phòng HĐND-UBND thị xã 13/11/2015 Xem
162/VP-TT Công văn số 162/VP-TT ngày 13/11/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng. Văn phòng HĐND-UBND thị xã 13/11/2015 Xem
151/VP-TT Công văn số 151/VP-TT ngày 28/10/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Quyết định số 51/2015/QĐ-TTg ngày 28/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng HĐND-UBND thị xã 28/10/2015 Xem
1456/UBND-VX Công văn số 1456/UBND-VX ngày 27/10/2015 của UBND thị xã về việc thực hiện Thông tư số 45/2015/TT-BNNPTNT và xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư và sản phẩm nông lâm thủy sản. UBND TX 27/10/2015 Xem
149/VP-TT Công văn số 149/VP-TT ngày 26/10/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính. Văn phòng HĐND-UBND TX 26/10/2015 Xem
148/VP-TT Công văn số 148/VP-TT ngày 16/10/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ Văn phòng HĐND-UBND thị xã 26/10/2015 Xem
1384/UBND-TT Công văn số 1384/UBND-VX ngày 15/10/2015 của UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Quyết định 999/QĐ-BHXH ngày 24/9/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. UBND thị xã 15/10/2015 Xem
135/CV-VP Công văn số 145/VP-TT ngày 15/10/2015 của Văn Phòng HĐND và UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 01/10/2015 của Thủ tướng Văn Phòng 15/10/2015 Xem
1369/UBND-VX Công văn số 1369/UBND-VX ngày 14/10/2015 của UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Công văn số 1436/BXD-QLN ngày 30/6/2015 của Bộ Xây dựng. UBND thị xã 14/10/2015 Xem
138/VP-TT Công văn số 138/VP-TT ngày 14/10/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư số 149/2015/TT-BTC ngày 23/9/2015 của Bộ Tài chính Văn phòng HĐND-UBND thị xã 14/10/2015 Xem
137/VP-TT Công văn số 137/VP-TT ngày 14/10/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư số 36/2015/TT-BLĐTBXH ngày 28/9/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Văn phòng HĐND-UBND thị xã 14/10/2015 Xem
136/VP-TT Công văn số 136/VP-TT ngày 14/10/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư năm 2015 và Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ Văn phòng HĐND-UBND thị xã 14/10/2015 Xem
135/CV-VP Công văn số 135/CV-VP ngày 14/10/2015 của Văn Phòng HĐND và UBND thị xã về việc đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo Tình hình tổ chức, hoạt động của UBND các cấp (thị xã và xã, phường)từ đầu nhiệm kỳ 2011-2016 đến nay. Văn Phòng 14/10/2015 Xem

Trang đầu Trang trước 12345678910 Trang sau Trang cuối
Thông báo -Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu

 
Bản quyền thuộc về "Cổng Thông tin điện tử UBND thị xã Vĩnh Châu"
Địa chỉ: đường 30/4, khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: Văn phòng HĐND-UBND Thị xã: 0299 3861057 - Fax: 0299 3862090 - Ban biên tập: 0299 3910009 - Email: bbtvinhchau@yahoo.com.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử thị xã Vĩnh Châu" hoặc "www.vinhchau.soctrang.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.