Cổng thông tin điện tử thị xã Vĩnh Châu
TRANG CHỦ | LIÊN HỆ | SƠ ĐỒ WEBSITE
VIDEO CLIP
Skip portlet Portlet Menu

LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portlet Portlet Menu
Hit counter
0 2 2 0 2 2 4 7
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
30/VP-TT Công văn số 30/VP-TT ngày 22/01/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh Sóc Trăng Văn phòng HĐND-UBND thị xã 22/01/2016 Xem
28/VP-TT Công văn số 28/VP-TT ngày 21/01/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn phòng HĐND-UBND thị xã 21/01/2016 Xem
27/VP-TT Công văn số 27/VP-TT ngày 21/01/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 của UBND tỉnh Sóc Trăng Văn phòng HĐND-UBND thị xã 21/01/2016 Xem
26/VP-TT Công văn số 26/VP-TT ngày 21/01/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của UBND tỉnh Sóc Trăng Văn phòng HĐND-UBND thị xã 21/01/2016 Xem
25/VP-TT Công văn số 25/VP-TT ngày 21/01/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2478/QĐ-TTg ngày 30/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ Văn phòng HĐND-UBND thị xã 21/01/2016 Xem
24/VP-TT Công văn số 24/VP-TT ngày 21/01/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư số 205/TT-BTC ngày 23/12/2015 của Bộ Tài chính Văn phòng HĐND-UBND thị xã 21/01/2016 Xem
23/VP-TT Công văn số 23/VP-TT ngày 21/01/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 07/01/2016 của UBND tỉnh Sóc Trăng Văn phòng HĐND-UBND thị xã 21/01/2016 Xem
22/VP-TT Công văn số 22/VP-TT ngày 21/01/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Quyết định số 66/2015/QĐ-TTg ngày 25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ Văn phòng HĐND-UBND thị xã 21/01/2016 Xem
21/VP-TT Công văn số 21/VP-TT ngày 21/01/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 51/TT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Văn phòng HĐND-UBND thị xã 21/01/2016 Xem
20/VP-TT Công văn số 20/VP-TT ngày 21/01/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư số 48/TT-BYT ngày 01/12/2015 của Bộ Y tế Văn phòng HĐND-UBND thị xã 21/01/2016 Xem
19/VP-TT Công văn số 19/VP-TT ngày 21/01/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư số 05/TT-BNV ngày 25/12/2015 của Bộ Nội vụ Văn phòng HĐND-UBND thị xã 21/01/2016 Xem
18/VP-TT Công văn số 18/VP-TT ngày 21/01/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Quyết định số 3041/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng Văn phòng HĐND-UBND thị xã 21/01/2016 Xem
16/VP-TT Công văn số 16/VP-TT ngày 21/01/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1559/QĐ-BHXH ngày 25/12/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Văn phòng HĐND-UBND thị xã 21/01/2016 Xem
15/VP-TT Công văn số 15/VP-TT ngày 21/01/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGĐT-BNV ngày 19/10/2015 Văn phòng HĐND-UBND thị xã 21/01/2016 Xem
14/VP-TT Công văn số 14/VP-TT ngày 21/01/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng Văn phòng HĐND-UBND thị xã 21/01/2016 Xem
119/UBND-TT Công văn số 119/UBND-TT ngày 01/02/2016 của UBND thị xã Vĩnh Châu về việc triển khai thực hiện Thông tư số 91/2015/TT-BGTVT nagy2 31/12/2015 của Bộ Giao thông vận tải Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu 01/02/2016 Xem
10/VP-TT Công văn số 10/VP-TT ngày 21/01/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Quyết định số 3040/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng Văn phòng HĐND-UBND thị xã 21/01/2016 Xem
09/VP-TT Công văn số 09/VP-TT ngày 21/01/2016 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư số 48/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Văn phòng HĐND-UBND thị xã 21/01/2016 Xem
253/VP-TT Công văn số 253/VP-TT ngày 31/12/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng Văn phòng HĐND-UBND thị xã 31/12/2015 Xem
250/VP-TT Công văn số 250/VP-TT ngày 30/12/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng Văn phòng HĐND-UBND thị xã 30/12/2015 Xem
249/VP-TT Công văn số 249/VP-TT ngày 30/12/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư số 31/2015/TT-BTTTT ngày 29/10/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông Văn phòng HĐND-UBND thị xã 30/12/2015 Xem
1721/UBND-TT Công văn số 1721/UBND-TT ngày 31/12/2015 của UBND thị xã về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử và văn bản điện tử trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn thị xã. UBND thị xã Vĩnh Châu 31/12/2015 Xem
243/VP-TT Công văn số 243/VP-TT ngày 24/12/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ Văn phòng HĐND-UBND thị xã 24/12/2015 Xem
242/VP-TT Công văn số 242/VP-TT ngày 24/12/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 02/10/2015 của Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ Văn phòng HĐND-UBND thị xã 24/12/2015 Xem
241/VP-TT Công văn số 241/VP-TT ngày 24/12/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ Văn phòng HĐND-UBND thị xã 24/12/2015 Xem
240/VP-TT Công văn số 240/VP-TT ngày 24/12/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Văn phòng HĐND-UBND thị xã 24/12/2015 Xem
239/VP-TT Công văn số 239/VP-TT ngày 22/12/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Văn phòng HĐND-UBND thị xã 22/12/2015 Xem
238/VP-TT Công văn số 238/VP-TT ngày 22/12/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Văn phòng HĐND-UBND thị xã 22/12/2015 Xem
236/VP-TT Công văn số 236/VP-TT ngày 22/12/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 20/11/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Văn phòng HĐND-UBND thị xã 22/12/2015 Xem
233/VP-TT Công văn số 233/VP-TT ngày 16/12/2015 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 36, 37, 38 ngày 20/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Nội vụ Văn phòng HĐND-UBND thị xã 16/12/2015 Xem

Trang đầu Trang trước 12345678910 Trang sau Trang cuối
Thông báo -Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu

 
Bản quyền thuộc về "Cổng Thông tin điện tử UBND thị xã Vĩnh Châu"
Địa chỉ: đường 30/4, khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: Văn phòng HĐND-UBND Thị xã: 0299 3861057 - Fax: 0299 3862090 - Ban biên tập: 0299 3910009 - Email: bbtvinhchau@yahoo.com.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử thị xã Vĩnh Châu" hoặc "www.vinhchau.soctrang.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.