Cổng thông tin điện tử thị xã Vĩnh Châu
TRANG CHỦ | LIÊN HỆ | SƠ ĐỒ WEBSITE
VIDEO CLIP
Skip portlet Portlet Menu

LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portlet Portlet Menu
Hit counter
0 2 1 6 3 2 7 1
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
1306/QĐ-UBND Quyết định số 1306/QĐ-UBND, ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Vĩnh Châu UBND tỉnh Sóc Trăng 04/06/2018 Xem
1071/QĐ-UBND Quyết định số 1071/QĐ-UBND, ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Vĩnh Châu UBND tỉnh Sóc Trăng 11/05/2017 Xem
4114/STC-NS Công văn số 4114/STC-NS ngày 11/11/2016 của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai thực hiện Luật phí và lệ phí năm 2015 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng 11/11/2016 Xem
2382/QĐ-UBND Quyết định số 2382/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc bãi bỏ thủ tục hành hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 17/10/2016 Xem
905/QĐ-UBND Quyết định số 2356/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Sóc Trăng Về việc bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 05/10/2016 Xem
1502/QĐ-UBND Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 20/06/2016 Xem
1501/QĐ-UBND Quyết định số 1501/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 20/06/2016 Xem
1440/QĐ-UBND Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới sửa đổi, bổ sung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 13/06/2016 Xem
1351/QĐ-UBND Quyết định số 1351/QĐ-UBND, ngày 03/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 03/06/2016 Xem
1217/QĐ-UBND Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi quản lý của Sờ Tài nguyên - Môi trường tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 20/05/2016 Xem
1215/QĐ-UBND Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc bãi bỏ một số thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 20/05/2016 Xem
907/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hộ tịch áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 11/04/2016 Xem
905/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 11/04/2016 Xem
875/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 07/04/2016 Xem
2691/2015/QĐ-UBND Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 23/11/2015 Xem
2642/QĐ-UBND Quyết định số 2642/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 17/11/2015 Xem
2623/2015/QĐ-UBND Quyết định số 2623/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 16/11/2015 Xem
2593/2015/QĐ-UBND Quyết định số 2593/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính đặc thù được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành và chuẩn hóa về nội dung UBND tỉnh Sóc Trăng 12/11/2015 Xem
40/2015/QĐ-UBND Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý về sản xuất, cung cấp, tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 23/11/2015 Xem
2486/QĐ-UBND Quyết định số 2486/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 28/10/2015 Xem
36/2015/QĐ-UBND Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định mức trần thù lao công chứng và mức trần chi phí chứng thực trên địa bàn trỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 05/11/2015 Xem
2489/2015/QĐ-UBND Quyết định số 2489/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 28/10/2015 Xem
34/2015/QĐ-UBND Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng; công nhận diện tích đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa và xử lý một số trường hợp trong công tác cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 19/10/2015 Xem
33/2015/QĐ-UBND Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy chế quản lý điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 28/09/2015 Xem
15/2014/QĐ-UBND Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND, ngày 09/9/2014 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc quy định việc phân công giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn; mức hỗ trợ và lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. UBND tỉnh Sóc Trăng 09/09/2014 Xem
Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND, ngày 25/02/2013 Về việc định giá dịch vụ vé xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 25/02/2013 Xem
Chỉ thị số 10/CT-CTUBND Chỉ thị số 10/CT-CTUBND, ngày 28/12/2012 Về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Sóc Trăng CT UBND tỉnh Sóc Trăng 28/12/2012 Xem
901/QĐHC-CTUBND Quyết định số 901/QĐHC-CTUBND, ngày 10/9/2012 Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhan dân tỉnh Sóc Trăng hết hiệu lực trong năm 2012 CTUBND tỉnh Sóc Trăng 10/09/2012 Xem
39/2012/QĐ-UBND Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND, ngày 17/8/2012 Ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 17/08/2012 Xem
07/QĐTC-CTUBND Quyết định về việc đổi tên gọi các ấp, khu thành tên gọi khóm trên địa bàn các Phường thuộc thị xã Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng CTUBND tỉnh Sóc Trăng 06/01/2012 Xem

Trang đầu Trang trước 12 Trang sau Trang cuối
Thông báo -Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu

 
Bản quyền thuộc về "Cổng Thông tin điện tử UBND thị xã Vĩnh Châu"
Địa chỉ: đường 30/4, khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: Văn phòng HĐND-UBND Thị xã: 0299 3861057 - Fax: 0299 3862090 - Ban biên tập: 0299 3910009 - Email: bbtvinhchau@yahoo.com.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử thị xã Vĩnh Châu" hoặc "www.vinhchau.soctrang.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.