Cổng thông tin điện tử thị xã Vĩnh Châu
TRANG CHỦ | LIÊN HỆ | SƠ ĐỒ WEBSITE
VIDEO CLIP
Skip portlet Portlet Menu

LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portlet Portlet Menu
Hit counter
0 2 2 0 2 0 4 8
Bảng giá đất
Bảng giá đất hiện tại của thị xã Vĩnh Châu
(28/02/2013)

   ỦY BAN NHÂN DÂN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH SÓC TRĂNG                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
Số: 961/QĐHC-CTUBND                          Sóc Trăng, ngày  25  tháng 9 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

        Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính 

sửa đổi, bổ sung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG


     Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;


    Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;


    Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 610/TTr-STNMT ngày 13 tháng 7 năm 2012 và Tờ trình số 805/TTr-STNMT ngày 05 tháng 9 năm 2012 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng,


QUYẾT ĐỊNH:


     Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.


     Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


     Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
                                                                                                        
Nơi nhận:                                                                      CHỦ TỊCH                                 
- Như Điều 3;     
- Cục Kiểm soát TTHC;                                                                    
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP và các PCVP.UBND tỉnh;                                                                   (Đã ký)
- Lưu: KS, TH, KT, VX, XD, NC, HC.   
                                         

                                                                                     Nguyễn Trung Hiếu 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử thị xã Vĩnh Châu

Thông báo -Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu

 
Bản quyền thuộc về "Cổng Thông tin điện tử UBND thị xã Vĩnh Châu"
Địa chỉ: đường 30/4, khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: Văn phòng HĐND-UBND Thị xã: 0299 3861057 - Fax: 0299 3862090 - Ban biên tập: 0299 3910009 - Email: bbtvinhchau@yahoo.com.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử thị xã Vĩnh Châu" hoặc "www.vinhchau.soctrang.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.