Cổng thông tin điện tử thị xã Vĩnh Châu
TRANG CHỦ | LIÊN HỆ | SƠ ĐỒ WEBSITE
VIDEO CLIP
Skip portlet Portlet Menu

LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portlet Portlet Menu
Hit counter
0 2 1 7 0 0 6 2
Thông tin thời sự
Hiệu quả trong công tác tổ chức các kỳ họp và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu năm 2015
(29/01/2016)

Trong năm 2015, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Vĩnh Châu đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động; khẳng định được vị trí, vai trò và làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật. Việc tổ chức kỳ họp có nhiều đổi mới, cải tiến, tiết kiệm và hiệu quả. Đây là yếu tố quyết định nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND thị xã, song song đó việc thực hiện tốt chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã, không những bảo đảm cho việc thi hành Pháp luật, Nghị quyết của HĐND mà còn là một hoạt động quan trọng đánh giá chất lượng việc ban hành Nghị quyết của HĐND và đề cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương, từ đó chất lượng và hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng lên, đáp ứng được kỳ vọng và sự mong đợi của nhân dân.

Đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp


    Về công tác tổ chức các kỳ họp, Thường trực HĐND thị xã đã chủ trì và phối hợp chặt chẽ với UBND, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các ngành có liên quan tổ chức thành công 03 kỳ họp, trong đó có 01 kỳ họp bất thường để là công tác tổ chức thuộc thẩm quyền HĐND thị xã. Quy trình chuẩn bị cho mỗi kỳ họp khá chặt chẽ, Thường trực HĐND sớm tổ chức họp rút kinh nghiệm gắn với triển khai kế hoạch tổ chức kỳ họp; phối hợp với UBND thị xã chỉ đạo các ngành chức năng xây dựng các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của kỳ họp, đảm bảo chất lượng, thời gian quy định và gửi đến đại biểu HĐND thị xã sớm hơn thời gian luật định để đại biểu nghiên cứu, tham gia ý kiến đóng góp tại kỳ họp. Về thời gian, nội dung chương trình, địa điểm làm việc của kỳ họp đều được thông báo rộng rãi trên hệ thống truyền thanh thị xã và trạm truyền thanh các xã, phường để nhân dân biết, qua đó đã góp phần mở rộng dân chủ trong hoạt động của Hội đồng nhân dân.


    Tại kỳ họp, điều hành của chủ tọa kỳ họp tiếp tục phát huy những mặt tích cực như: Lựa chọn một số nội dung báo cáo thông qua tóm tắt tại Hội trường, còn lại một số nội dung đại biểu tự nghiên cứu, từ đó đã dành nhiều thời gian cho phiên thảo luận, tạo điều kiện tốt trong việc phát huy trí tuệ tập thể trước khi quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Trong phiên thảo luận có đổi mới về phương pháp, nhiều ý kiến đặt ra được kịp thời giải trình làm rõ trong thời gian thảo luận. Tại phiên chất vấn, trả lời chất vấn, chủ tọa đều gợi ý những vấn đề quan trọng cần tập trung trao đổi, nhằm đánh giá đầy đủ những thành tựu đạt được và tìm ra những nguyên nhân yếu kém để có giải pháp khắc phục tốt hơn.


    Ngoài ra trên cơ sở phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, các Nghị quyết được thông qua tại các kỳ họp HĐND thị xã đảm bảo chất lượng, có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Từ đó đã nâng cao được hiệu quả và chất lượng tổ chức các kỳ họp HĐND thị xã, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần cùng với địa phương quyết định được nhiều vấn đề mà cử tri quan tâm gửi đến HĐND thị xã.
 Giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

 và hòa giải ở cơ sở tại UBND Phường 1


   Về hoạt động giám sát, ngay từ đầu năm Thường trực HĐND thị xã đã kịp thời xây dựng Kế hoạch triển khai đến các ngành, các cấp và cùng với các Ban HĐND thị xã tổ chức thực hiện, cụ thể như:  Hoạt động giám sát tại kỳ họp, được thực hiện thông qua việc xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, việc thảo luận, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân. Các Ban của HĐND đã thực hiện việc thẩm tra các văn bản trình kỳ họp cụ thể, thiết thực có tính phản biện khá tốt, làm cơ sở cho đại biểu xem xét, quyết định đúng trọng tâm những vấn đề đặt ra tại kỳ họp.

    Hoạt động giám sát, giữa 2 kỳ họp, thực hiện Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND, ngày 19/12/2014 của HĐND thị xã về chương trình hoạt động giám sát năm 2015, Thường trực HĐND tiến hành giám sát 2 nội dung chuyên đề về việc triển khai thực hiện nghị quyết HĐND về kinh tế - xã hôi năm 2015 và việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND thị xã và UBND các xã, phường. Các ban của HĐND, trên cơ sở Nghị quyết về Chương trình giám sát đã xây dựng kế hoạch giám sát của từng Ban và tổ chức triển khai thực hiện giám sát việc triển khai thực hiện một số chính sách về công tác Giáo dục và Đào tạo; việc triển khai thực hiện Luật tiếp công dân, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thị xã. Qua các cuộc giám sát Thường trực HĐND, các Ban HĐND đều có tổng hợp báo cáo và ban hành công văn kiến nghị nhiều vấn đề bức xúc thuộc thẩm giải quyết của các ngành chức năng tỉnh, thị xã và các xã, phường. Ngoài ra, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND còn phối hợp tốt với các đoàn giám sát, khảo sát của Quốc hội, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh giám sát, khảo sát tại địa phương trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội... 

    Nhìn chung năm 2015, Thường trực HĐND, các Ban HĐND thị xã luôn phát huy tốt những mặt tích cực, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND. Việc tổ chức kỳ họp có xây dựng kế hoạch chuẩn bị chu đáo và sớm triển khai thực hiện. Hoạt động giám sát giữa 2 kỳ họp của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND thị xã được tiến hành đảm bảo kế hoạch và tiến độ thời gian, kịp thời kiến nghị những vấn đề bức xúc để các ngành, các cấp xem xét giải quyết, góp phần thực hiện tốt chính sách, pháp luật và Nghị quyết của HĐND đề ra.

    Năm 2016, trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp và hoạt động giám sát HĐND thị xã cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

    Một là, tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; Luật giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu hội đồng nhân dân.

    Hai là, phối hợp chuẩn bị tốt các nội dung tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2011 - 2016; thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đặc biệt, quan tâm phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã trong công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND.

Ba là, phối hợp với UBND thị xã và các ngành liên quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân theo luật định, nhất là phối hợp tổ chức thành công 05 kỳ họp HĐND, trong đó có 01 kỳ họp bất thường và 01 kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2011 - 2016; 01 kỳ họp thứ nhất và 02 kỳ họp thường lệ (giữa năm và cuối năm 2016), khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

    Bốn là, tổ chức triển khai thực hiện tốt Chương trình giám sát năm 2016 gồm: Giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân thị xã về phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2016; việc triển khai thực hiện các chính sách về công tác Giáo dục - Đào tạo và các bước chuẩn bị cho khai giảng năm học 2016 - 2017; về công tác tiếp công dân và thi hành án Dân sự; việc thực hiện một số chính sách an sinh xã hội, các chính sách về công tác dân tộc trên địa bàn thị xã.

    Năm là, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động đảm bảo nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp. Chủ động điều hòa phối hợp hoạt động giữa 02 kỳ họp, từng thời gian có xây dựng chương trình hoạt động giám sát cụ thể theo nghị quyết của HĐND thị xã; duy trì việc tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động gắn với trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Thường trực HĐND các xã, phường. Thường xuyên giữ mối quan hệ với tổ đại biểu trong đôn đốc, kiểm tra và xem xét việc giải quyết các kiến nghị, khiếu kiện của công dân theo luật định; duy trì việc tổ chức hội nghị nghe Thủ trưởng các ngành báo cáo kết quả việc thực hiện lời hứa tại các kỳ họp HĐND.

    Sáu là, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các Tổ đại biểu phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, phường tổ chức báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri nơi địa bàn đắc cử, để tuyên truyền vận động cử tri thực hiện tốt nghị quyết của HĐND và làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, góp phần cùng chính quyền các cấp chỉ đạo, quản lý, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.


    Bảy là, quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, kịp thời giải thích, thông tin những việc mình am hiểu, đồng thời phản ánh đến HĐND và các cấp chính quyền xem xét giải quyết những vấn đề bức xúc; thường xuyên thực hiện việc rà soát, thống kê kết quả UBND thị xã và các ngành chức năng thực hiện các nội dung đã trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, tích cực đôn đốc xử lý tốt những vấn đề chưa làm hoặc làm còn dỡ dang cần phải hoàn thành, đáp ứng yêu cầu của cử tri.


Nguyễn Minh Dương
Văn phòng HĐND và UBND thị xãCác tin đã đưa:

Trang đầu Trang trước 12345678910 Trang sau Trang cuối
Thông báo -Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu

 
Bản quyền thuộc về "Cổng Thông tin điện tử UBND thị xã Vĩnh Châu"
Địa chỉ: đường 30/4, khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: Văn phòng HĐND-UBND Thị xã: 0299 3861057 - Fax: 0299 3862090 - Ban biên tập: 0299 3910009 - Email: bbtvinhchau@yahoo.com.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử thị xã Vĩnh Châu" hoặc "www.vinhchau.soctrang.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.