Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
Sơ đồ site | Góp ý | Hỏi đáp
English

Xây dựng Đảng - Cơ quan - Đoàn thể
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 (13/12/2018)

Thực hiện Chương trình Kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Kế hoạch Kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức triển khai thực hiện và đạt được những kết quả cụ thể như sau: 

Tham mưu cho cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao 
Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác Kiểm tra, giám sát năm 2018; Kế hoạch đăng ký thi đua của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2018; Tham mưu cho Đảng ủy Sở xây dựng dự thảo đề cương hướng dẫn các Chi bộ, chi ủy viên, đảng viên được chọn Kiểm tra, giám sát trong năm 2018 để làm cơ sở cho các đơn vị và cá nhân xây dựng báo cáo theo đề cương hướng dẫn và tiến hành Kiểm tra, giám sát đúng quy trình. 
Tham mưu Đảng ủy Sở tiến hành Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ tại 03 Chi bộ và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đối với 04 đồng chí là Cấp ủy viên của 04 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy theo Kế hoạch.


Thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định

Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng.
Tổ chức Kiểm tra  02 Chi bộ về lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên chấp hành Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương “về những điều đảng viên không được làm”, Quy định 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị “về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên”; việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm về chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Chỉ thị số 10/CT-CTUBNDT, ngày 28/12/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Qua công tác kiểm tra, giám sát các Chi bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở đã nêu lên những ưu điểm, đề nghị đơn vị phát huy; đồng thời chỉ ra một số hạn chế tồn tại như: Việc cập nhật thông tin của đảng viên vào sổ sách còn chưa kịp thời; công tác thu chi đảng phí có mở sổ theo dõi nhưng ghi chưa đúng với các cột theo đúng quy định,…


Giám sát tổ chức đảng và đảng viên 

Trong năm 2018 Ủy ban Kiểm tra đã tiến hành Giám sát 04 Chi bộ về chấp hành Điều lệ Đảng, Chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, đoàn kết nội bộ, về lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; việc rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ đảng viên và công tác thu nộp đảng phí theo quy định.
Giám sát 04 đồng chí là cấp ủy viên và 03 đồng chí đảng viên thuộc các Chi bộ về chấp hành Điều lệ Đảng, Chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ, về thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; Việc chấp hành Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-CTUBND, ngày 28/12/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên. 


Kiểm tra tài chính của cấp ủy cùng cấp, kiểm tra việc thu, trích nộp đảng phí 

Qua kiểm tra, bộ phận kế toán Đảng ủy Sở thực hiện tốt các mặt công tác theo sự chỉ đạo của Đảng ủy Sở về công tác tài chính, mở các loại sổ theo quy định tài chính như: Sổ thu đảng phí; Sổ theo dõi thu, chi đảng phí và trích nộp đảng phí về Đảng ủy Khối Các cơ quan đúng theo quy định; Về thu đảng phí và đăng nộp lên Đảng ủy Khối Các cơ quan đúng qui định. Tuy nhiên UBKT đề nghị bộ phận kế toán Đảng ủy Sở hướng dẫn cho các chi bộ về các biểu mẫu tài chính thống nhất. Tránh các trường hợp lập báo cáo thu chi tài chính không đúng quy định.


Công tác kiện toàn bộ máy UBKT và chấp hành quy chế làm việc

Ủy ban Kiểm tra thực hiện tốt quy chế làm việc nhiệm kỳ 2015-2020; hoạt động kiểm tra, giám sát đạt chất lượng hiệu quả; Duy trì họp định kỳ hàng quý của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở để kiểm tra tình hình thực hiện công tác quý và xây dựng kế hoạch cho quý sau đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm.


Thực hiện chế độ thông tin báo cáo

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở thực hiện nghiêm chế độ  báo cáo định kỳ về Ủy ban Kiểm tra  Đảng ủy Khối đúng quy định.
Nhìn chung, năm 2018 công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng kế hoạch đề ra. Công tác giám sát thường xuyên của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra và các chi bộ được đẩy mạnh, tập trung trọng tâm giám sát và lãnh đạo việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.
Giữ vững họp lệ định kỳ hàng quý của Ủy ban Kiểm tra; thực hiện đúng chế độ báo cáo quý, báo cáo 6 tháng, báo cáo năm 2018.


Phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2019

Chủ động phối hợp với các bộ phận chuyên môn và Văn phòng Đảng ủy tham mưu cho Ban Thường vụ tổng kết công tác Kiểm tra, giám sát năm 2018 và ban hành chương trình Kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ủy ban Kiểm tra và của Đảng ủy, chỉ đạo  hướng dẫn cấp ủy Chi bộ ban hành chương trình kiểm tra, giám sát. Chú trọng việc kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của cấp ủy các cấp.
Tham mưu cho cấp ủy thực hiện chương trình Kiểm tra, giám sát năm 2019 đảm bảo đúng chương trình kế hoạch, chất lượng, hiệu quả. Trong năm, tham mưu Đảng ủy tiến hành kiểm tra 01 chi bộ; giám sát 02 chi bộ; giám sát 04 đảng viên.
Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng: Chủ động xây dựng chương trình kiểm tra 01 chi bộ trực thuộc về việc lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng. Nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào việc thực hiện điều lệ Đảng, học tập quán triệt chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy; việc chấp hành Quy định 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “về những điều đảng viên không được làm”; Quy định 57-QĐ/TW, ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ”; việc triển khai chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy; giám sát 01 chi bộ; giám sát 03 đảng viên.
Kiểm tra tài chính của cấp ủy cùng cấp, kiểm tra đảng phí công tác chỉ đạo các chi bộ: Chủ động xây dựng chương trình kiểm tra tài chính của cấp ủy cùng cấp.
Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ; Báo cáo thi đua và báo cáo đột xuất về về UBKT Đảng ủy Khối theo quy định.
Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở và các nhiệm vụ, kế hoạch của UBKT Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

               

Hữu Lộc

Các tin đã đưa:

Trang đầu Trang trước 12345678910 Trang sau Trang cuối

Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu


Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 5 5 6 2 0 9 3
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ liên hệ: 50 Lê Duẩn, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: (02993) 821704 Fax: (02993) 825702 Email: websitesovhttdlsoctrang@yahoo.com.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet
Số: 03/GP-TTĐT ngày 13/01/2010 do Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Sở VHTTDL tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.