Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập
0 4 9 0 7 4 7 9
 
 
 
 
 
 
Văn bản Trung ương
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Tòan văn
Bộ Tài chính Quy định thanh toán chi phí cho tổ chức, cá nhân được điều động, huy động trong hoạt động kiểm ngư Bộ Tài chính 14/11/2018 Xem
160/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai Chính phủ 29/11/2018 Xem
45/2018/QĐ-TTg Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước Thủ tướng Chính phủ 09/11/2018 Xem
30/CT-TTg Chỉ thị về Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương Thủ tướng Chính phủ 30/11/2018 Xem
01/2018/TT-VPCP Thông tư về hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ Văn phòng Chính phủ 23/11/2018 Xem
61/2018/NĐ-CP Nghị định về thực hiện một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính Chính phủ 23/04/2018 Xem
77/2018/TT-BTC Quy định về phương pháp điều tra, xác định chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuất thóc hàng hóa các vụ sản xuất trong năm Bộ Tài chính 26/08/2018 Xem
62/2018/TT-BTC Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiêp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 Bộ Tài chính 30/07/2018 Xem
114/2018/NĐ-CP Về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước Chính phủ 04/09/2018 Xem
123/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp Chính phủ 17/09/2018 Xem
18/2018/QĐ-TTg Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trong hệ thống hành chính nhà nước Thủ tướng Chính phủ 12/07/2018 Xem
98/2018/NĐ-CP Vè chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Chính phủ 05/07/2018 Xem
02/2018/TT-BKHĐT Hướng dẫn thực hiện môt số nội dung của Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư 14/05/2018 Xem
12/2018/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2014/TT-NHNN ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 27/04/2018 Xem
77/2018/NĐ-CP Quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước Chính phủ 16/05/2018 Xem
712/QĐ-TTg Quyết định ban hành Chương trình hành động quốc gia "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025 Thủ tướng Chính phủ 12/06/2018 Xem
14/CT-TTg Về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại Thủ tướng Chính phủ 25/05/2018 Xem
57/2018/NĐ-CP Về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Chính phủ 17/04/2018 Xem
67/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi Chính phủ 14/05/2018 Xem
58/2018/NĐ-CP Về bảo hiểm nông nghiệp Chính phủ 18/04/2018 Xem
55/2018/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón Chính phủ 16/04/2018 Xem
435/QĐ-TTg Ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 Thủ tướng Chính phủ 21/04/2018 Xem
17/CT-BTTTT Phát động phong trào thi đua chuyên đề "Thi đua thực hiện công tác thông tin đối ngoại của ngành Thông tin và Truyền thông" năm 2018 Bộ Thông tin và Truyền thông 26/04/2018 Xem
57/NĐ-CP Cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Chính phủ 17/04/2018 Xem
52/2018/NĐ-CP Nghị định về Phát triển ngành nghề nông thôn Chính phủ 12/04/2018 Xem
1760/QĐ-TTg Quyết định Điều chỉnh, bổ sung Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Thủ tướng Chính phủ 10/11/2017 Xem
35/CT-TTg Chỉ thị về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu và Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử Thủ tướng Chính phủ 07/09/2017 Xem
76/2017/TT-BTC Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Bộ Tài chính 26/07/2017 Xem
1434/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016-2020 Thủ tướng Chính phủ 29/09/2017 Xem
108/2017/NĐ-CP Nghị định về Quản lý phân bón Chính phủ 20/09/2017 Xem

Trang đầu Trang trước 123 Trang sau Trang cuối
 
Văn bản Bộ Nông nghiệp và PTNT
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Tòan văn
4163/QĐ-BNN-KHKT Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghi định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 24/10/2018 Xem
12/2018/TT-BNNPTNT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 05/10/2018 Xem
09/TT-BNNPTNT Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 13/08/2018 Xem
08/2018/TT-BNNPTNT Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bô Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 06/08/2018 Xem
05/2018/TT-BNNPTNT Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/05/2018 Xem
1915/QĐ-BNN-KH Phê duyệt Đè án phát triển sản xuất lúa vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trong điều kiện biến đổi khí hậu 28/05/2018 Xem
04/2018/TT-BNNPTNT Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 03/05/2018 Xem
29/2017/TT-BNNPTNT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm sữa tươi nguyên liệu 29/12/2017 Xem
1308/QĐ-BNN-KH Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 13/04/2018 Xem
02/2018/TT-BNNPTNT Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT, 25/2013/TT-BNNPTNT, 02/2006/TT-BTS, 62/2008/TT-BNN và 26/2016/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 31/01/2018 Xem
20/2017/TT-BNNPTNT Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 10/11/2017 Xem
26/2017/TT-BNNPTNT Thông tư Quy định theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/11/2017 Xem
4464/QĐ-BNN-TCTS QĐ Ban hành KH hành động thực hiện Quyết định 1434/QĐ-TTg ngày 22/9/2017 của Thủ tướng CP phê duyệt Chương trình mục tiêu "Phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016-2020" Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 01/11/2017 Xem
23/2017/TT-BNNPTNT Thông tư Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/11/2017 Xem
19/2017/TT-BNNPTNT Thông tư về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 19/2017/TT-BNNPTNT, hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định 35/2015/NĐ-CP Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 09/11/2017 Xem
18/2017/TT-BNNPTNT Thông tư HD một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển SX, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc CTMTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 09/10/2017 Xem
14/2017-TT-BNNPTNT Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 05/07/2017 Xem
7919/BNN-TCLN Công văn về tăng cường công tác bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng tự nhiên để trồng rừng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 21/09/2017 Xem
17/2017/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 11/09/2017 Xem
3379/QĐ-BNN-QLCL Quyết định Ban hành "Chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm cá và các sản phẩm cá bộ Siluriformes xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/08/2017 Xem
7582/BNN-TTr Tổ chức thực hiện Chỉ thị 20-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 12/09/2017 Xem
3640/QĐ-BNN-KH Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 22/7/2016 của Chính phủ về Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 05/09/2016 Xem
26/2016/TT-BNNPTNT Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30/06/2016 Xem
25/2016/TT-BNNPTNT Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30/06/2016 Xem
14/2016/TT-BNNPTNT Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 02/06/2016 Xem
09/2016/TT-BNNPTNT Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 01/06/2016 Xem
696/QĐ-BNN-PC Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn quốc hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2015 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 04/03/2016 Xem
589/QĐ-BNN-TCLN Ban hành tạm thời Phần mềm và quy định sử dụng Phần mềm Theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 29/02/2016 Xem
4758/QĐ-BNN-TY Về việc ban hành Bảng mã số HS của Danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 18/11/2015 Xem
23/2015/TT-BNNPTNT Thông tư Quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 22/06/2015 Xem

Trang đầu Trang trước 123 Trang sau Trang cuối
 
Văn bản UBND Tỉnh Sóc Trăng
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Tòan văn
112/KH-UBND Kế hoạch Phát triển kinh tế tập thể UBND tỉnh Sóc Trăng 12/10/2017 Xem
3749/VP-KT Triển khai thực hiện Thông báo số 325-TB/TU ngày 14/9/2017 của Tỉnh ủy Sóc Trăng Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng 22/09/2017 Xem
3750/VP-KT Triển khai thực hiện Thông báo số 327-TB/TU ngày 14/9/2017 của Tỉnh ủy Sóc Trăng Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng 22/09/2017 Xem
3748/VP-KT Triển khai thực hiện Thông báo số 326-TB/TU ngày 14/9/2017 của Tỉnh ủy Sóc Trăng Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng 22/09/2017 Xem
10/CT-UBND Chỉ thị về việc nâng cao hiệu quả trong hoạt động công vụ UBND tỉnh Sóc Trăng 18/09/2017 Xem
23/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông sử dụng ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 16/06/2017 Xem
18/2017/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thông qua Dự án Phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2013 - 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng 07/07/2017 Xem
12/2017/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bản tỉnh Sóc Trăng Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng 07/07/2017 Xem
1503/QĐ-UBND Quy định định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 26/06/2017 Xem
2036/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch Đường gom và các điểm đấu nối đường giao thông công cộng vào các Quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020. UBND tỉnh Sóc Trăng 30/08/2016 Xem
01/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về các chính sách bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình đất và cây trồng trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây điện trên không trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 07/01/2016 Xem
06/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng hết hiệu lực thi hành Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 06/01/2016 Xem
05/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Sóc Trăng 13/03/2014 Xem
53/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 27/12/2013 Xem
07/2013/QĐ-UBND Quyết định 07/2013/QĐ-UBND, ngày 04/3/2013 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc Ban hành Quy định về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 04/03/2013 Xem
03/2008/QĐ-UBND Quyết định 03/2008/QĐ-UBND, ngày 01/02/2008 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc Ban hành định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí quản lý và thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 01/02/2008 Xem

Trang đầu Trang trước 1 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Video
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Bản quyền thuộc : Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 8 đường Hùng Vương, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: (0299) 3821 913 - Fax: (0299) 3826 086, Email: sonongnghiepvaptntst@vnn.vn
Website: www.sonnptnt.soctrang.gov.vn