Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 3 2 5 6 1 5 8
 
 
 
 
 
Thông tư
Skip portlet Portlet Menu
Nội dung trích yếu Số, ký hiệu Ngày ban hành Toàn văn
Quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ 34/2014/TT-BKHCN 27/11/2014 Xem
Quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân 25/2014/TT-BKHCN 08/10/2014 Xem
Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN 14/2014/TT-BKHCN 11/06/2014 Xem
Quy định về đảm bảo an toàn bức xạ trong y tế 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT 09/06/2014 Xem
Hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ 18/2013/TT-BKHCN 01/08/2013 Xem
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 05/2013/TT-BKHCN 20/02/2013 Xem
Hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước 194/2012/TT-BTC 15/11/2012 Xem
Quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng 19/2012/TT-BKHCN 08/11/2012 Xem
Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 Hướng dẫn việc cấp, thu hồi thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 04/2012/TT-BKHCN 13/02/2012 Xem
Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN áp dụng đối với Sở KH&CN 23/2011/TT-BKHCN 22/09/2011 Xem
Về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 31/7/2010 và Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009 18/2011/TT-BKHCN 22/07/2011 Xem
Hướng dẫn về đo lường bức xạ, hạt nhân và xây dựng, quản lý mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường 27/2010/TT-BKHCN 30/12/2010 Xem
Ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ - Phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ” 24/2010/TT-BKHCN 29/12/2010 Xem
Hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ 23/2010/TT-BKHCN 29/12/2010 Xem
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ - Miễn trừ khai báo, cấp giấy phép” 15/2010/TT-BKHCN 14/09/2010 Xem
Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 và Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 13/2010/TT-BKHCN 30/07/2010 Xem
Hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ 08/2010/TT-BKHCN 22/07/2010 Xem
Quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN 05/2010/TT-BKHCN 02/07/2010 Xem
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 Hướng dẫn việc cấp, thu hồi thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp 04/2009/TT-BKHCN 27/03/2009 Xem
Hướng dẫn việc cấp, thu hồi thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp 01/2008/TT-BKHCN 25/02/2008 Xem
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp 01/2007/TT-BKHCN 14/02/2007 Xem

Trang đầu Trang trước 1 Trang sau Trang cuối
 
 
 

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Chuyên mục KHCN
Skip portlet Portlet Menu