Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 3 2 7 5 9 4 3
 
 
 
 
 
Văn bản UBND tỉnh
Skip portlet Portlet Menu
Nội dung trích yếu Số, ký hiệu Ngày ban hành Toàn văn
Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 12/2015/QĐ-UBND 25/03/2015  Xem
Quy định phân cấp quản lý tổ chức, biên chế công chức số lượng người làm việc, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 02/2014/QĐ-UBND 21/01/2014  Xem
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 05/12/2008 36/2013/QĐ-UBND 08/10/2013  Xem
Quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 30/2013/QĐ-UBND 22/08/2013  Xem
Sửa đổi Điều 4, Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 13/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 32/2010/QĐ-UBND 13/12/2010  Xem
Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 23/2010/QĐ-UBND 13/10/2010  Xem
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng 36/2009/QĐ-UBND 12/10/2009  Xem
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng 37/2008/QĐ-UBND 05/12/2008  Xem
Về việc điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng 707/QĐTC-CTUBND 22/12/2006  Xem
Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 11/2014/QĐ-UBND 19/08/2014  Xem

Trang đầu Trang trước 1 Trang sau Trang cuối
 
 
 

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Chuyên mục KHCN
Skip portlet Portlet Menu