Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 3 2 6 0 9 7 4
 
 
 
 
 
Văn bản mới ban hành
Skip portlet Portlet Menu

Ngày 15/11/2018, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BKHCN ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế  (viết tắt là Thông tư).

 

Ngày 13/12/2018, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 50/2018/QĐ-TTg quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực (viết tắt là Quyết định).

 

Là một trong 09 Luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học đã có nhiều điều chỉnh lớn về chính sách để phát triển giáo dục đại học trong thời gian tới, trong đó, đáng chú ý là không còn có sự phân biệt về bằng cấp giữa các hình thức đào tạo.

 

Tất cả cán bộ, công chức phải kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

 

Ngày 29/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (viết tắt là Nghị định).

 

Ngày 25/9/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 3003/BKHCN-TĐC về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 gửi đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Nghị quyết số 69/2018/QH14 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 là một trong hai Nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khóa XIV vừa qua.

 

Theo Nghị định, tổ chức hành chính là tổ chức được giao chức năng tham mưu giúp người đứng đầu cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước hoặc tổ chức thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực hoặc tham mưu về công tác quản trị nội bộ của cơ quan, tổ chức và được thành lập theo quy định của pháp luật. Tổ chức lại tổ chức hành chính là việc sắp xếp, kiện toàn lại các tổ chức hành chính dưới các hình thức: chia tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hoặc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ để hình thành tổ chức hành chính mới.

 

Ngày 23/11/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP (viết tắt là Thông tư 01).

 

Ngày 09/11/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Có hiệu lực thi hành từ ngày 25/12/2018.

 

Trang đầu Trang trước 12345 Trang sau Trang cuối
 
 
 

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Chuyên mục KHCN
Skip portlet Portlet Menu