Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 3 1 1 8 1 4 0
 
 
 
 
 
Tin tức thanh tra
Kế hoạch Thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng giai đoạn thứ hai - từ nay đến 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng
(10/04/2014)

Theo Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 10/01/2014 của UBND tỉnh Sóc Trăng thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng giai đoạn thứ hai - từ nay đến năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng đã xây dựng kế hoạch theo nội dung của Công văn này.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng đã xây dựng Kế hoạch Chiến lược phòng, chống tham nhũng giai đoạn thứ hai - từ nay đến năm 2016 với mục tiêu:  Phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần, thái độ và ý thức trách nhiệm cao của công chức, viên chức, nhân viên (CCVCNV) về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) và kiên quyết đấu tranh với những hành vi tiêu cực, tham nhũng. Ngăn chặn, triệt tiêu và đẩy lùi các điều kiện cơ hội phát sinh tham nhũng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành và thực thi công vụ của CCVCNV. Hoàn thiện việc xây dựng, ban hành các thể chế, quy định cụ thể về công khai, minh bạch trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và các đơn vị trực thuộc; thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập và thực thi công vụ được giao.

 Để thực hiện các mục tiêu đó trong kế hoạch Sở KH&CN đã đưa ra các nội dung chủ yếu như sau: Thứ nhất là quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nội dung Chiến lược, chính sách pháp luật về PCTN trong CCVCNV, thứ hai là thực hiện các nhóm giải pháp của chiến lược gồm thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước về kinh tế, xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, công bằng và minh bạch; nâng cao năng lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hành vi tham nhũng.

Kế hoạch thể hiện rõ chi tiết từng nội dung cụ thể:

- Công khai, minh bạch, niêm yết các hoạt động của đơn vị; công khai các quy định về thủ tục, thời gian xử lý hồ sơ.

- Tiếp tục thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

- Quy định trách nhiệm đối với từng vị trí công tác của CCVCNV, đặc biệt là các chức danh tương đương Phó Trưởng phòng trở lên, làm cơ sở tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CCVCNV hàng năm. Tổ chức thực hiện tốt quy định về tiêu chuẩn chức danh của Sở.

- Tiếp tục thực hiện việc chi trả lương và các khoản chế độ qua tài khoản đối với các khoản chi từ ngân sách nhà nước cho CCVCNV. Kê khai minh bạch tài sản và thu nhập của CCVC theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 về hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập của Thanh tra chính phủ.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện PCTN trong cơ quan theo quy định pháp luật, nhất là vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân.

Để thực hiện được các nội dung này, Giám đốc Sở đã phân công cho:

- Chánh Văn phòng Sở tham mưu giúp Giám đốc Sở triển khai kế hoạch này đến toàn thể CCVCNV cơ quan.

- Chánh Thanh tra theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch này của các phòng và đơn vị trực thuộc Sở.

- Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm các phòng và đơn vị trực thuộc báo cáo kết quả thực hiện PCTN để Sở tổng hợp và báo cáo về UBND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh.

Tác giả: Thanh tra Sở

Tin đã đưa

Trang đầu Trang trước 123 Trang sau Trang cuối
 
 
 

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Chuyên mục KHCN
Skip portlet Portlet Menu