Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 3 1 2 8 9 7 1
 
 
 
 
 
Đang thực hiện
Lịch sử truyền thống Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng (1947-2015)
(27/11/2014)

1

Tên nhiệm vụ: Lịch sử truyền thống Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng (1947-2015).

2

Cấp Quản lý nhiệm vụ:   ¨ Nhà nước         ¨  Bộ      x Tỉnh, Thành phố   ¨  Cơ sở

3

Mức độ mật:              x Bình thường     ¨  Mật    ¨ Tối mật       ¨  Tuyệt mật

4

Mã số nhiệm vụ (nếu có):

5

Tên tổ chức chủ trì: Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng.

Họ và tên thủ trưởng: Mai Văn Nhân.

Địa chỉ: Số 88, đường Lê Hồng Phong, Khóm 4, Phường 3, TP. Sóc Trăng.

Điện thoại: 0793.822963            Fax: 0793.825179.

Website:

6

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Sóc Trăng.

7

Chủ nhiệm nhiệm vụ:

Họ và tên: Lê Minh Giàu.      Giới tính: Nam.

Trình độ học vấn: 12/12.        Chức danh khoa học:

Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại: 0913.890.179.

E-mail:leminhgiautct@gmail.com

8

Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ:

Họ và tên: Mai Văn Nhân                 Học hàm, học vị: Ths

Giới tính: Nam

Họ và tên: Trần Thanh Sang             Học hàm, học vị: Ths

Giới tính: Nam

Họ và tên: Trịnh Thị Nhàn                Học hàm, học vị: Ths

Giới tính: Nữ

Họ và tên: Tô Nài Não                      Học hàm, học vị: CN

Giới tính: Nữ

Họ và tên: Tô Ngọc Nhơn                 Học hàm, học vị: CN

Giới tính: Nam

Họ và tên: Nguyễn Bảo Toàn            Học hàm, học vị: CN

Giới tính: Nam

9

Mục tiêu nghiên cứu:

Phản ánh sự ra đời và hoạt động của Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng qua các thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ, thời kỳ nhập tỉnh Hậu Giang và chia tỉnh Sóc Trăng (từ 1992 đến nay). Phân tích, đúc kết những bài học kinh nghiệm về phương châm, nội dung phương pháp, kỹ năng truyền đạt kiến thức lý luận gắn với thực tiễn và tổng kết thực tiễn để bổ sung lý luận trong công tác đào tạo, bồi dưỡng về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời nêu lên sự quan tâm lãnh đạo sáng suốt, kịp thời của Tỉnh ủy Sóc Trăng qua các thời kỳ về công tác đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho hệ thống chính trị của tỉnh.

 

10

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

Nghiên cứu quá trình hình thành và hoạt động của Trường Đảng đến khi kết thúc 9 năm kháng chiến chống Pháp (02/1947 - 1954). Trường Đảng Sóc Trăng  từ  năm 1954 - 1975 (giai đoạn chống Mỹ, cứu nước). Trường Đảng Hậu Giang  từ  năm 03/1976 - 04/1992 (giai đoạn nhập tỉnh Hậu Giang). Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng  từ  năm 1992 - 2012 (giai đoạn tái lập tỉnh Sóc Trăng). Ý nghĩa, bài học kinh nghiệm và một số định hướng để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của Trường Chính trị trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

11

Lĩnh vực nghiên cứu: 60199.

12

Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ: 1802.

13

Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp lịch sử, lô gích, điều tra xã hội học,…

14

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Báo cáo xử lý và phân tích số liệu điều tra.

- Báo cáo tổng hợp và Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- 05 Báo cáo chuyên đề nghiên cứu.

- Kỷ yếu hội thảo.

15

Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến:

- Đề tài sau khi hoàn thành là nguồn tư liệu để các nhà nghiên cứu, sinh viên.... tham khảo, nghiên cứu; giúp cho các cấp có thẩm quyền hiểu rõ hơn về lịch sử truyền thống của Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng, làm cơ sở đề ra các Nghị quyết, kế hoạch liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị của tỉnh trong thời gian tới.

- Địa chỉ ứng dụng: các cơ quan, Ban ngành cấp tỉnh, các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Sóc Trăng; các Khoa, Phòng, thầy, cô giáo ở Trường Chính trị tỉnh và các Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố, huyện, thị trong tỉnh Sóc Trăng,...

16

Thời gian dự kiến thực hiện: 36 (từ tháng 01/7/2014 đến tháng 01/7/2016).

17

Kinh phí được duyệt: 252,930 triệu đồng.

      Trong đó từ Ngân sách Nhà nước: 252,930 triệu đồng.

18

Quyết định phê duyệt số: 768/QĐHC-CTUBND ngày 29/7/2014.

19

Hợp đồng thực hiện số:25/HĐ-SKHCN-QLKHCN ngày13/8/2014.

P. QL KH&CN

Tin đã đưa

Trang đầu Trang trước 1 Trang sau Trang cuối
 
 
 

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Chuyên mục KHCN
Skip portlet Portlet Menu