Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 3 1 4 7 4 1 8
 
 
 
 
 
Văn bản mới ban hành
Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính
(29/11/2018)

Theo Nghị định, tổ chức hành chính là tổ chức được giao chức năng tham mưu giúp người đứng đầu cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước hoặc tổ chức thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực hoặc tham mưu về công tác quản trị nội bộ của cơ quan, tổ chức và được thành lập theo quy định của pháp luật. Tổ chức lại tổ chức hành chính là việc sắp xếp, kiện toàn lại các tổ chức hành chính dưới các hình thức: chia tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hoặc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ để hình thành tổ chức hành chính mới.

Tổ chức hành chính được thành lập khi đáp ứng đủ 05 điều kiện:

- Có cơ sở pháp lý;

- Đáp ứng các tiêu chí thành lập theo quy định của pháp luật;

- Có phạm vi, đối tượng quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực hoặc lĩnh vực quản lý nội bộ của tổ chức hành chính;

- Có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn không chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức hành chính khác;

- Loại hình và quy mô tổ chức hành chính được thành lập phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức và yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.

Tổ chức hành chính sẽ được tổ chức lại khi có sự điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, phạm vi, đối tượng quản lý theo quy định của cơ quan hoặc người có thẩm quyền hoặc khi hoạt động không hiệu quả theo đánh giá của cơ quan có thẩm quyền quản lý. Riêng trường hợp tổ chức lại để hình thành tổ chức hành chính mới sẽ phải đáp ứng 05 điều kiện như khi thành lập tổ chức hành chính nêu trên.

Tổ chức hành chính khi không còn chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, đối tượng quản lý sẽ được giải thể.

Ngoài ra, nguyên tắc của việc thành lập, tổ chức lại tổ chức hành chính là phải bảo đảm không vượt khung số lượng tổ chức theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc quy định của cấp có thẩm quyền.

Trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính được quy định tại Chương II của Nghị định số 158/2018/NĐ-CP.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 10/01/2019.

Chi tiết Nghị định xem tại đây.

Lê Thị Quỳnh Như

Tin đã đưa

Trang đầu Trang trước 12345678910 Trang sau Trang cuối
 
 
 

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Chuyên mục KHCN
Skip portlet Portlet Menu