Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 3 1 4 7 1 3 4
 
 
 
 
 
Văn bản mới ban hành
Hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
(29/11/2018)

Ngày 23/11/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP (viết tắt là Thông tư 01).

Cụ thể, Thông tư 01 hướng dẫn việc tổ chức thực hiện, báo cáo tình hình thực hiện trong giải quyết TTHC, các biểu mẫu thực hiện, mã số hồ sơ và mã ngành, lĩnh vực TTHC trên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp Bộ, cấp tỉnh, công cụ chấm điểm để đánh giá việc giải quyết TTHC tại các cơ quan hành chính nhà nước các cấp,…

Theo Thông tư, việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa đối với các TTHC phải được công bố trong Quyết định công bố TTHC, Quyết định công bố danh mục TTHC và công khai theo quy định pháp luật về kiểm soát TTHC.

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa được thể hiện trong Quyết định công bố thủ tục hành chính theo quy định tại Chương II Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 30/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Nội dung phải thể hiện rõ ràng, cụ thể về trình tự thực hiện, cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả trong Quyết định công bố TTHC, về cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả trong cột địa điểm thực hiện của Quyết định công bố danh mục TTHC.

Trường hợp TTHC được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, bổ sung cột cách thức thực hiện trong danh mục thủ tục hành chính Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính để thể hiện rõ ràng, cụ thể các nội dung liên quan trong cách thức thực hiện.

Việc xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC phải đảm bảo nguyên tắc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước và đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn triển khai tại cơ quan.

Tại Điều 6 Thông tư nêu rõ, các TTHC được tổ chức thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa khi đáp ứng tối thiểu các điều kiện sau:

1. Không thuộc đối tượng quy định tại điểm a, b khoản 5 Điều 14 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

2. Được phép phân cấp hoặc ủy quyền cho Bộ phận Một cửa, cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa xem xét, thẩm định, thẩm tra, xác minh hồ sơ và phê duyệt kết quả giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật.

3. Bộ phận Một cửa có đủ nguồn lực và điều kiện cần thiết khác để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp hoặc ủy quyền.

Các cơ quan, đơn vị chuyên môn cử công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và có đủ trình độ, năng lực chuyên môn và thẩm quyền để thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa.

Thông tư số 01/2018/TT-VPCP có hiệu lực từ ngày 06/01/2019. Toàn văn Thông tư xem tại tập tin đính kèm.

Văn phòng Sở (Trúc Phương)

Tin đã đưa

Trang đầu Trang trước 12345678910 Trang sau Trang cuối
 
 
 

 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Chuyên mục KHCN
Skip portlet Portlet Menu