Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục & Đào tạo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
 
 
 
Hit counter
0 0 5 5 1 8 8 5
 
 
 
Hoạt động Sở, Ngành
Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Sóc Trăng 20 năm xây dựng và phát triển
(10/02/2014)

      Kể từ Đại hội lần thứ nhất (1993) đến nay, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng và Công đoàn Giáo dục Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ của Sở Giáo dục và Đào tạo, những hoạt động phong phú, thiết thực của Công đoàn ngành đã được tổng kết và ghi nhận trong 5 kỳ Đại hội; đồng thời khẳng định sự phát triển nhanh chóng và vững chắc cả về tổ chức, số lượng đoàn viên và chất lượng đội ngũ. Đến năm học 2012 - 2013, trong toàn tỉnh, Công đoàn ngành Giáo dục có 1.157 công đoàn cơ sở (CĐCS) trong các trường học từ bậc mầm non đến trung học phổ thông; có 11 công đoàn cấp trên cơ sở ở các huyện, thị xã và thành phố. Tổng số đoàn viên và lao động trong toàn ngành là lực lượng hùng hậu với 18.377 người, trong đó có 14.823 giáo viên trực tiếp đứng lớp. Chất lượng đội ngũ nhà giáo từng bước được nâng lên cả về phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Trong 20 năm qua, hàng ngàn đảng viên đã được kết nạp, hiện đã có 6.970 đảng viên, so với năm 1993 đã bồi dưỡng kết nạp được 5.612 đảng viên mới. Tỷ lệ nhà giáo đạt trình độ đào tạo trên chuẩn: giáo viên mầm non 35.6%, giáo viên tiểu học 36,5%, giáo viên THCS 32,5%, giáo viên THPT 6,8%; toàn ngành có 02 tiến sĩ, 196 thạc sĩ, 04 cán bộ đang là nghiên cứu sinh.

      Từ ngày tách tỉnh đến nay, trong mỗi nhiệm kỳ đại hội, Công đoàn ngành đã chủ động, lựa chọn và tổ chức các cuộc vận động, các phong trào quần chúng phù hợp để xây dựng và giáo dục đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của ngành. Tiêu biểu là các cuộc vận động như: Cuộc vận động "Tự học, tự rèn", cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương sáng cho học sinh noi theo", cuộc vận động "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm"; cuộc vận động "Xã hội hóa giáo dục", "Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; phong trào thi đua "Hai tốt", phong trào "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà"... Các thế hệ cán bộ, giáo viên, công nhân viên và lao động ngành Giáo dục đã tích cực, gương mẫu tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước. Hàng vạn đoàn viên công đoàn tích cực, nhân tố mới trong các cuộc vận động và phong trào thi đua đã được phát hiện, bồi dưỡng trở thành đảng viên, cán bộ cốt cán của ngành và của Đảng.
      Trong những năm gần đây, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 03/6/1998 và Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng "Về việc tiếp tục đổi mới phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến" trong thời kỳ mới, phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp; thực hiện đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, Công đoàn giáo dục các cấp góp phần duy trì, thực hiện có hiệu quả và đẩy mạnh phong trào thi đua "Hai tốt", phong trào "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà"; cuộc vận động "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm"; cuộc vận động "Xã hội hóa giáo dục" lên tầm cao mới, khơi dậy và động viên tinh thần yêu nước, tính chủ động sáng tạo, lương tâm nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo; bồi dưỡng và xây dựng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố mới, góp phần đổi mới mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục - đào tạo. Riêng từ năm 2000 đến nay, qua thành tích của phong trào thi đua "Hai tốt", Đảng và Nhà nước đã phong tặng Huân chương Lao động hạng nhì; tôn vinh 01 Nhà giáo nhân dân, 42 Nhà giáo ưu tú. Thủ tướng Chính phủ tặng 51 bằng khen cho 39 tập thể và 12 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng 01 cờ thi đua và 54 bằng khen về phong trào thi đua hoàn thành Phổ cập Giáo dục tiểu học của tỉnh Sóc Trăng, công nhận 05 giáo viên giỏi toàn quốc, 06 trường học đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc nhiều năm liền, 23 tập thể và 28 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của ngành và cấp giấy chứng nhận, tặng 4.138 Huy chương & Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”. UBND tỉnh Sóc Trăng tặng 73 cờ thi đua cho Sở Giáo dục và Đào tạo (năm 2003 đến 2009) và các trường tiên tiến xuất sắc dẫn đầu; 978 bằng khen cho 206 trường tiên tiến xuất sắc và 772 Chiến sĩ thi đua và giáo viên giỏi cấp tỉnh.  
      Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, giáo viên và công nhân viên trong ngành. Phối hợp với chính quyền đồng cấp, Công đoàn Giáo dục các cấp đã đề xuất và tham mưu với Đảng, Nhà nước triển khai, thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên và công nhân viên theo đặc điểm từng đối tượng giáo viên trong ngành: kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đó. Đồng thời vận động cán bộ, giáo viên và đoàn viên trong ngành giúp đỡ nhau, chăm lo và tự chăm lo đời sống vật chất và tinh thần trong những năm đổi mới; giáo dục truyền thống và tôn vinh nghề dạy học. Trong 5 năm qua (2008 - 2013) trên cơ sở tổ chức, triển khai thực hiện cuộc vận động "Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng xa, vùng sâu xây dựng nhà công vụ cho giáo viên". Cuộc vận động đã thu hút đông đảo các CĐCS trong ngành, các tổ chức, cá nhân và nhân dân trong tỉnh tham gia, ủng hộ. Kinh phí đã thu được trong cuộc vận động này dưới hình thức: tập, sách giáo khoa, xe đạp, học bổng... từ năm 2008 đến nay là  20.387.724.000 đồng.
      Kết quả cuộc vận động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự giúp đỡ lẫn nhau, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ đoàn viên trong ngành. Mặt khác, phối hợp với chính quyền đồng cấp, công đoàn Giáo dục ở các trường học và đơn vị còn có nhiều hình thức tổ chức và giúp đỡ tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo đi học tập, đào tạo và đào tạo lại, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ngang tầm với nhiệm vụ được giao.
Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp. Đến nay hệ thống tổ chức Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Sóc Trăng được củng cố, xây dựng và phát triển rộng khắp trên các địa bàn trong tỉnh với 3 cấp công đoàn: Công đoàn ngành Giáo dục; Công đoàn Giáo dục các huyện, thị xã, thành phố và Công đoàn cơ sở các đơn vị, trường học trong tỉnh. Cùng với sự phát triển của hệ thống tổ chức Công đoàn Giáo dục, đội ngũ cán bộ công đoàn giáo dục các cấp từng bước phát triển về số lượng và chất lượng. Đội ngũ cán bộ công đoàn ở cơ sở trường học và đơn vị giáo dục hầu hết là kiêm nhiệm; thường có sự biến động sau mỗi kỳ đại hội. Thực tiễn đổi mới đất nước và thực tiễn giáo dục luôn vận động và phát triển, nên kể từ 1993 (Đại hội lần thứ I Công đoàn ngành Giáo dục) đến nay, Ban thường vụ Công đoàn ngành rất quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn các cấp. Hàng năm Công đoàn ngành đều tổ chức bồi dưỡng cán bộ công đoàn cốt cán cho Công đoàn giáo dục ở các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc làm nồng cốt về mở lớp bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở. Trong 20 năm qua, Công đoàn ngành đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cho Công đoàn các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị, trường học trực thuộc.
      Công đoàn ngành Giáo dục là tổ chức quần chúng rộng lớn của giáo giới và những người lao động ngành giáo dục. Suốt 20 năm qua, hệ thống Công đoàn ngành giáo dục từ tỉnh đến cơ sở đã hoạt động tích cực, sáng tạo và có hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Sóc Trăng đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng những danh hiện cao quý: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2002, Huân chương lao động hạng 3 năm 2009. Nhiều tập thể, cá nhân công đoàn ngành có thành tích xuất sắc đã được Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng khen thưởng.
      Trong những năm tới, để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tổ chức công đoàn giáo dục các cấp, đội ngũ đoàn viên và lao động trong ngành cần tập trung thực hiện những nội dung cơ bản sau:
      Một là, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật; tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về Giáo dục và đào tạo cùng với khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đổi mới toàn diện nền giáo dục và đào tạo; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Phấn đấu xây dựng nền giáo dục hiện đại, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, bảo đảm công bằng và cơ hội học tập cho mọi người, tạo điều kiện để toàn xã hội học tập, học tập suốt đời theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI và Luật Giáo dục năm 2005.
      Hai là, công đoàn giáo dục các cấp và đội ngũ đoàn viên nổ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chương trình công tác do Đại hội đại biểu Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Sóc Trăng lần thứ V (2013) đề ra. Nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên, công nhân viên; vận động, tổ chức đoàn viên và lao động tích cực tham gia các phong trào quần chúng và các hoạt động mang tính xã hội rộng lớn của ngành; tiếp tục đổi mới tư duy và hoạt động thực tiễn của công đoàn; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Trong đó, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là một trong những nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm trong giai đoạn hiện nay.
      Ba là, tham gia tích cực với ngành trong việc đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, thực hiện xã hội hóa giáo dục; Công đoàn Giáo dục các cấp trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động giáo dục. Trong đó, chú trọng việc phân cấp, tạo động lực và sự chủ động của các cơ sở, các chủ thể tiến hành giáo dục.
      Bốn là, công đoàn đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, nhằm góp phần huy động tốt hơn nguồn lực vật chất và trí tuệ của xã hội để mở mang và chăm lo sự nghiệp giáo dục, tạo điều kiện học tập cho mọi thành viên trong xã hội. Đẩy mạnh cuộc vận động hỗ trợ giáo dục và xây nhà công vụ cho giáo viên đang công tác tại các địa bàn còn khó khăn trong tỉnh.
      Với mục tiêu: Vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn; vì yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; vì lợi ích và vị trí xã hội của nhà giáo và những người lao động trong ngành; công đoàn các cấp trong ngành tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động. Xây dựng tổ chức Công đoàn Ngành Giáo dục ngày càng vững mạnh, góp phần cùng với các cấp quản lý giáo dục tạo ra bước chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục, tiếp cận với trình độ tiến triển của giáo dục các tỉnh trong nước, các nước trong khu vực và trên thế giới, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

Hầu Vĩnh Thọ
Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Sóc Trăng

[Quay về] 
Các tin đã đưa:

Trang đầu Trang trước 12 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
 
 
 Video Clip
 
 Hình ảnh hoạt động
 
 
Cơ quan chủ quản: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: số 48 Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: (079)3616042 - Fax: (079)3824074, Email: Vanphong.SoSocTrang@moet.edu.vn
Ghi rõ nguồn thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.