Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
 
 
 
Liên kết web
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 

Sóc Trăng xây dựng định hướng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2020

Thực hiện Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 và Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - CHUYÊN ĐỀ " THIẾT LẬP, VẬN HÀNH QUI TRÌNH KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG DOANH NGHIỆP"

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Sóc Trăng mở khóa đào tạo Quản trị doanh nghiệp Chuyên đề " Thiết lập, vận hành qui trình kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro trong doanh nghiệp" tại Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Sóc Trăng tuyển dụng 02 lao động hợp đồng, phụ trách Truyền thông, Vườn ươm doanh nghiệp

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Thông báo chiêu sinh lớp Khởi sự doanh nghiệp chuyên đề "Lập kế hoạch kinh doanh"

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Sóc Trăng phối hợp với Ban quản lý Dự án Phát tiển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng mở lớp Khởi sự doanh nghiệp chuyên đề "Lập kế hoạch kinh doanh" tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

THÔNG BÁO

Thông báo chiêu sinh lớp Quảng trị doanh nghiệp chuyên đề "Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa"

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Sóc Trăng phối hợp với Ban quản lý Dự án Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng mở lớp Quảng trị doanh nghiệp chuyên đề "Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa" tại Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP - CHUYÊN ĐỀ "NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN, THUẾ KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP"

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Sóc Trăng phối hợp với Ban quản lý Dự án Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng mở khóa đào tạo " Những vấn đề về kế toán, thuế khi thành lập doanh nghiệp" tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP kHỞI SỰ DOANH NGHIỆP - CHUYÊN ĐỀ "LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH"

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Sóc Trăng phối hợp với Ban quản lý Dự án Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng mở khóa đào tạo " Lập kế hoạch kinh doanh" tại huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ - HRM

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Sóc Trăng phối hợp với Ban Quản lý Dự án Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và Viện nghiên cứu kinh tế phát triển thuộc Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh mở khóa đào tạo “Giám đốc nhân sự - HRM” tại tỉnh Sóc Trăng.


THÔNG BÁO

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cổng thông tin điện tử " Sóc Trăng-Tiềm năng & cơ hội đầu tư" do Trung tâm XTĐT và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng trực tiếp quản lý,
dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Ban Chỉ đạo Xúc tiến Đầu tư Thương mại & Du lịch tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 21 Trần Hưng Đạo, phường 3, Thành phố Sóc Trăng
Điện thoại: (0299) 2211 679 - Fax: (0299) 3828 339 - Email: soctrangipc@yahoo.com
@ Ghi rõ nguồn "Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này.