Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
Hợp tác đầu tư
Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
(27/10/2017)

Ngày 06 tháng 10 năm 2017, Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết số 103/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Nội dung Nghị quyết này đã đề ra 08 nhiệm vụ trọng tâm để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn như sau:

Thứ nhất là, nâng cao nhận thức về phát triển du lịch; trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ như: Tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết 08-NQ/TW đến các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức Đảng các cấp, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân; xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện báo chí để tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kiến thức về phát triển du lịch trong xã hội; quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam.

Thứ hai là, cơ cấu lại ngành du lịch; trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ như: Xây dựng và triển khai Đề án cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới vận hành theo quy luật kinh tế thị trường, các địa phương có tiềm năng, lợi thế lớn về phát triển du lịch xây dựng đề án cơ cấu lại ngành du lịch của địa phương đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới; rà soát, điều chỉnh chiến lược và quy hoạch phát triển du lịch, chú trọng tập trung nguồn lực xây dựng các khu vực động lực phát triển du lịch; bổ sung, hoàn thiện công tác thống kê du lịch để xác định rõ vị trí ngành du lịch trong tổng thể phát triển của nền kinh tế quốc dân và của các địa phương có tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch.

Thứ ba là, hoàn thiện thể chế, chính sách; trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ như: Xây dựng, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Du lịch 2017; sửa đổi bổ sung danh mục ưu đãi đầu tư, trong đó có các dự án du lịch tại các địa bàn trọng điểm, khu vực động lực phát triển du lịch và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn nhưng có tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch; ban hành chính sách phù hợp về thuế sử dụng đất và tiền thuê đất đối với các dự án du lịch có hệ số sử dụng đất cho xây dựng thấp và hạn chế về chiều cao; rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Luật Đầu tư 2014 và các quy định pháp luật liên quan, tạo sự phát triển đột phá cho ngành du lịch.

Thứ tư là, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch; trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ như: Tập trung nguồn lực đầu tư, xây dựng tại các địa bàn trọng điểm, khu vực động lực phát triển du lịch; xây dựng các đề án, dự án cải thiện chất lượng dịch vụ, hạ tầng đường sắt, cảng biển, cảng thủy nội địa chuyên dùng phục vụ du lịch; khuyến khích đầu tư hình thành các khu dịch vụ du lịch phức hợp, dự án dịch vụ du lịch quy mô lớn, các trung tâm mua sắm, giải trí chất lượng cao tại các địa bàn du lịch trọng điểm.

Thứ năm là, xúc tiến quảng bá du lịch; trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ như: Đổi mới cách thức, nội dung, bảo đảm thực hiện thống nhất, chuyên nghiệp và hiệu quả trong hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch trong nước và nước ngoài; ứng dụng công nghệ tiên tiến trong công tác xúc tiến quảng bá du lịch; xây dựng và triển khai Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch, các chương trình liên kết lĩnh vực văn hóa, thể thao, nhất là văn học - nghệ thuật, điện ảnh trong xúc tiến quảng bá du lịch; xây dựng và định vị thương hiệu du lịch quốc gia gắn với hình ảnh chủ đạo, độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Thứ sáu là, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch; trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ như: Xây dựng môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh, minh bạch, bình đẳng, thuận lợi cho doanh nghiệp; bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động du lịch; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp kinh doanh du lịch, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa loại hình, sản phẩm, dịch vụ du lịch; gắn du lịch với các hoạt động, sản phẩm văn hóa, nghệ thuật, làng nghề; tạo điều kiện thuận lợi để người dân trực tiếp tham gia kinh doanh và hưởng lợi từ du lịch.

Thứ bảy là, phát triển nguồn nhân lực du lịch; trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ như: Xây dựng và triển khai Đề án đổi mới cơ chế hoạt động, tăng cường năng lực cho các cơ sở đào tạo du lịch, chú trọng tăng cường liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo; triển khai chương trình bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho lực lượng lao động ngành du lịch về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ và đạo đức nghề nghiệp; hoàn thiện bộ tiêu chuẩn nghề quốc gia về du lịch tương thích với các tiêu chuẩn trong ASEAN.

Và thứ tám là, tăng cường quản lý nhà nước về du lịch; trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ như: Rà soát, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia trong lĩnh vực du lịch theo hướng hội nhập khu vực và quốc tế; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch phát triển du lịch theo hướng bền vững; kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch trong tình hình mới; nghiên cứu xây dựng mô hình, hệ thống tổ chức, quản lý ngành du lịch đồng bộ, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao năng lực, trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch ở Trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu quản lý liên ngành, liên vùng phát triển du lịch trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và liên ngành, xử lý nghiêm các vi phạm; chủ động thực thi các biện pháp quản lý tài nguyên du lịch gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tác động đến du lịch.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Hoàng Thọ

Đầu trangIn bản tin
Các tin đã đưa:

Trang đầu Trang trước 12345678910 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cổng thông tin điện tử " Sóc Trăng-Tiềm năng & cơ hội đầu tư" do Trung tâm XTĐT và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng trực tiếp quản lý,
dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Ban Chỉ đạo Xúc tiến Đầu tư Thương mại & Du lịch tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 21 Trần Hưng Đạo, phường 3, Thành phố Sóc Trăng
Điện thoại: (0299) 2211 679 - Fax: (0299) 3828 339 - Email: soctrangipc@yahoo.com
@ Ghi rõ nguồn "Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này.