Cổng thông tin điện tử UBND Huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng
 
 
Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Thanh tra huyện
(13/02/2014)

I. Vị trí, chức năng
1. Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu giúp UBND huyện quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cao và phòng, chống tham nhũng và một số nhiệm vụ khác do Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện giao…Theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 14/2008/NĐ-CP, ngày 04/02/2008 của Chính phủ.
2. Thanh tra huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện, trực tiếp là Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về công tác; tổ chức và chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh.
3. Chánh thanh tra do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra tỉnh; là người người đứng đầu thanh tra huyện, có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện theo Luật Thanh tra và các quy định khác của pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thanh tra huyện.
4. Phó Chánh Thanh tra huyện là người tham mưu và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra huyện và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
II. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Trong quản lý nhà nước về thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện, Thanh tra huyện có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
a) Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó;
b) Báo cáo kết quả công tác thanh tra;
c) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.
2. Trong hoạt động thanh tra:
a) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, của Ủy ban nhân dân cấp xã;
b) Thanh tra vụ việc phức tạp, có liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã;
c) Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao.
3. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
4. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
III. Cơ cấu, tổ chức
Thanh tra huyện được giao 05 biên chế. Trong đó gồm: 01 Chánh Thanh tra, 02 Phó Chánh Thanh tra, 02 cán bộ thanh tra và 02 cán bộ hợp đồng.
Số điện thoại cơ quan: 0793.876.325
- Đ/c Dương Thanh Nhàn, Chánh Thanh tra. Số điện thoại: 0913.665.122;
- Đ/c Nguyễn Ngọc Em, Phó Chánh Thanh tra. Số điện thoại: 0989.827.616;
- Đ/c Trần Quốc Tặng, Phó Chánh Thanh tra. Số điện thoại: 0918.336.317.

Tin đã đưa