Cổng thông tin điện tử UBND Huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 0 5 3 9 0 9 1
 
 
 
 
 
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sỏ
(11/11/2015)

Công tác tuyên truyền miệng là nhiệm vụ của toàn Đảng, là hoạt động quan trọng, quyết định sự thành công của công tác tư tưởng. Trong công tác tuyên truyền miệng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là lực lượng quan trọng hàng đầu trong việc phổ biến, tuyên truyền hệ tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời định hướng xử lý các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế; là vũ khí sắc bén để kịp thời đấu tranh chống các âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; là một mắt khâu quan trọng, trực tiếp nối liền Đảng, Nhà nước với nhân dân, Trung ương với địa phương và cơ sở; vừa nắm bắt được nhận thức thái độ của nhân dân đối với chủ trương, đường lối, chính sách, vừa nắm được nguyện vọng, nhu cầu, lợi ích của nhân dân đối với lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm phục vụ công tác tư tưởng tạo sự đồng thuận trong xã hội, thống nhất trong tư tưởng và hành động theo mục tiêu chính trị đề ra.

Nhận thức đúng đắn vai trò vị trí của hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên, đặc biệt từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15-10-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”. Đảng bộ huyện Kế Sách xác định đây là một kênh, một phương tiện quan trọng của công tác tư tưởng của Đảng bộ, từ đó Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở theo hướng đúng mục đích, đúng định hướng chính trị, bám sát thực tiễn, sát đối tượng. Huyện ủy tiến hành củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh 03 đồng chí; báo cáo viên cấp huyện 30 đồng chí; các xã, thị trấn cũng đã chủ động thành lập đội ngũ báo cáo viên cấp xã, số lượng 91 đồng chí; về lực lượng tuyên truyền viên có 155 đồng chí, hầu hết là bí thư chi bộ để thực hiện công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở... Ban Tuyên giáo được Huyện ủy giao nhiệm vụ tham mưu, giúp Huyện ủy theo dõi, quản lý và xây dựng đội ngũ báo cáo viên. Định kỳ tổ chức sinh hoạt nghiệp vụ, hướng dẫn nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, cung cấp thông tin thời sự và những vấn đề mới cho đội ngũ báo cáo viên, giúp các báo cáo viên nắm bắt thông tin, nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền...

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền miệng của Báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ biết lồng ghép phổ biến quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước với các nội dung khác nhất là những sự kiện chính trị quan trọng trong nước và quốc tế, những vấn đề mà xã hội quan tâm… Chất lượng của đội ngũ báo cáo viên từng bước được nâng cao, luôn chủ động, tích cực tìm kiếm, tích lũy thêm tư liệu từ thực tiễn địa phương để bổ sung hoàn thiện nội dung tuyên truyền. Nội dung ngày càng đa dạng, phong phú, cung cấp thông tin kịp thời, đảm bảo tính định hướng và tính thời sự, giải đáp đúng những vấn đề nổi cộm đang được dư luận quan tâm, xuất phát từ yêu cầu giáo dục tư tưởng toàn diện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân…Ngoài ra, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên đã nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhằm thực hiện “quyền được thông tin” và “dân chủ hóa” về thông tin trong Đảng và trong xã hội, góp phần tích cực trong xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Để tạo điều kiện cho công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên có chất lượng, hiệu quả; nhiều đơn vị mạnh dạn đầu tư trang thiết bị giảng dạy hiện đại như Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, phòng Y tế, Chi cục thuế, Giáo dục và đào tạo, tăng cường trang bị tài liệu... Ban Tuyên giáo Huyện ủy hàng tháng hướng dẫn nội dung cần tập trung tuyên truyền, cung cấp tài liệu tham khảo; thông báo nội bộ cho sinh hoạt chi bộ hàng tháng; tài liệu dùng cho sinh hoạt trong nhân dân và đoàn thể…Thực hiện đúng chế độ cho báo cáo viên theo qui định của Đảng và Nhà nước.

Tuy đạt được một số kết quả nhưng nhìn chung đội ngũ báo cáo viên của huyện chưa thật sự mạnh, chất lượng tuyên truyền ở một số lĩnh vực hiệu quả chưa cao. Một số báo cáo viên cơ sở còn hạn chế về trình độ, năng lực. Công tác tuyên truyền mới dừng ở việc thông tin một chiều, báo cáo viên chưa nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người nghe. Cách thức tuyên truyền của một số báo cáo viên còn đơn điệu, nên tính thuyết phục, tính hấp dẫn chưa cao. Đầu tư trang thiết bị phục vụ cho công tác tuyên truyền chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Việc kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm đối với công tác tuyên truyền miệng chưa được quan tâm thường xuyên.

Cuộc cách mạng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin và xu hướng toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, sâu sắc, tạo ra nhiều cơ hội và cả những thách thức gay gắt đối với quá trình phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Các thế lực cơ hội, thù địch, phản động thực hiện âm mưu “Diễn biến hoà bình” ngày càng thâm độc, nham hiểm hơn. Những năm tới trên lĩnh vực tư tưởng nói chung đang và sẽ xuất hiện nhiều vấn đề, lĩnh vực tư tưởng mới cần được nhận thức, đánh giá đúng để có xử lý chính xác. Trước bối cảnh đó, đòi hỏi những người làm công tác tư tưởng nói chung và tuyên truyền miệng nói riêng đặc biệt là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là phải tích cực, chủ động nghiên cứu, giải quyết; không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, là một vấn đề vừa cốt lõi, vừa cấp bách của sự nghiệp đổi mới đất nước, trong thời gian tới các cấp ủy cần tập trung vào các giải pháp sau:

- Các cấp ủy đảng có trách nhiệm lãnh đạo, quản lý và chỉ đạo hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của đơn vị mình, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

- Quan tâm và tạo điều kiện hoạt động cho đội ngũ báo cáo viên của cấp uỷ cơ sở, mỗi cán bộ đảng viên đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, đoàn thể quần chúng, các đồng chí cấp uỷ phải là những người trực tiếp tuyên truyền cho quần chúng.

- Tiếp tục củng cố, bổ sung đội ngũ cán bộ có trình độ, phẩm chất đạo đức, có ý thức tổ chức kỷ luật trong phát ngôn, có khả năng tiếp thu và đặc biệt là năng lực phương pháp truyền đạt thông tin. Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. 

- Củng cố và duy trì đều đặn chế độ thông tin, cung cấp tài liệu, hỗ trợ cho báo cáo viên cập nhật tư liệu, thông tin mới định kỳ hàng tháng, hàng quý kết hợp với tổ chức hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên thực hiện chế độ tổng hợp, báo cáo nhanh nhạy, đầy đủ, kịp thời.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công tác tuyên truyền miệng của Báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở đã biết lồng ghép phổ biến quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước với các nội dung khác như: Bảo vệ tài nguyên môi trường, Chế độ BHXH, việc làm, phổ biến giáo dục Pháp luật, an toàn giao thông… Vừa làm phong phú thêm nội dung sinh hoạt đưa nhanh Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, vừa đáp ứng nhu cầu thông tin, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên ở cơ sở.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở là trực tiếp làm tốt công tác tư tưởng tạo nên sức mạnh cho mỗi địa phương, đơn vị; nhằm tăng cường sự thống nhất về chính trị, tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân; xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt là điều kiện quyết định bảo đảm cho sự phát triển toàn diện và bền vững của đất nước.

 

Nguyễn Thị Hồng Lê HUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

Tin đã đưa
 
 
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu