Cổng thông tin điện tử UBND Huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 0 5 3 9 2 7 1
 
 
 
 
 
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Nâng cao chất lượng công tác, giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên
(11/11/2015)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chăm lo đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bởi theo Người “Tư tưởng không đúng thì ắt sai lầm” và Người cho rằng “Trong Đảng và ngoài Đảng có nhận rõ tình hình mới, hiểu rõ nhiệm vụ mới thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất”. Đặc biệt, sự nghiệp đổi mới của đất nước ta ngày càng đi vào chiều sâu, càng đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải có trình độ nhận thức chính trị cao, quan điểm chính trị rõ ràng, ý thức chính trị tự giác, tính tích cực chính trị - xã hội cao ở mỗi người, cũng như trong toàn xã hội, đồng thời cũng đặt ra những thách thức mới đối với toàn Đảng, toàn dân ta trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Bởi vậy, hơn lúc nào hết, phải nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên nhằm tăng cường sự thống nhất về chính trị, tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt là điều kiện quyết định bảo đảm cho sự phát triển toàn diện và bền vững của đất nước.

Chính từ tầm quan trọng trên, Đảng bộ huyện Kế Sách xác định đây là một trọng tâm trong công tác tư tưởng của Đảng bộ, từ đó Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên theo hướng luôn bám sát thực tiễn, sát đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm, có sức thuyết phục và giữ vững định hướng chính trị của Đảng bộ. Kể cả chú trọng đến các hình thức tuyên truyền, giáo dục, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh 03 đồng chí, báo cáo viên cấp huyện 30 đồng chí, cộng tác viên dư luận xã hội 29 đồng chí; định kỳ tổ chức giao ban an ninh tư tưởng, Hội nghị báo cáo viên, công tác viên dư luận xã hội; cung cấp thông tin, tư liệu, hướng dẫn báo cáo viên nắm bắt diễn biến tư tưởng, tham mưu cho cấp ủy về biện pháp giải quyết, định hướng dư luận xã hội; củng cố các cơ quan tuyên truyền của đảng, cơ quan thông tin đại chúng đi vào hoạt động có hiệu quả, góp phần tích cực vào công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, qua đó ổn định tình hình tư tưởng, chính trị Đảng bộ, củng cố niềm tin trong nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của Nhà nước.

Đối với tổ chức Đảng là nơi thường xuyên và trực tiếp giáo dục quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng cho cán bộ, đảng viên. Giáo dục quán triệt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tạo sự thống nhất đoàn kết trong hành động để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Kết quả năm 2014, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển. Văn hóa, xã hội và an sinh xã hội có những chuyển biến tiến bộ, các vấn đề bức xúc của xã hội được quan tâm giải quyết. Sự nghiệp giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng. Giải quyết tốt chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Hệ thống chính trị tiếp tục được xây dựng, củng cố, kiện toàn và phát huy tốt hơn hiệu lực và hiệu quả hoạt động. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng nâng cao. Đó chính là nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, góp phần ổn định tình hình tư tưởng phục vụ tích cực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện nhà.

Đặc biệt, thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng và cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội; tạo chuyển biến căn bản toàn diện về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; nêu cao tính tiên phong gương mẫu, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên phải kịp thời dự báo chính xác diễn biến tư tưởng, tâm tư và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; từ đó chủ động tham gia giải quyết những vấn đề về tư tưởng; tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng thời, góp phần đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư” xây dựng ấp văn hoá, gia đình văn hoá, xây dựng con người có đức tính, có lý tưởng tốt đẹp, đấu tranh chống tệ nạn xã hội, chống mê tín dị đoan, nước sạch, vệ sinh môi trường ...ngoài ra, còn tăng cường đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ta, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị.                                                                                                                                             

Năm 2015 là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, là năm cả nước tiếp tục thực hiện kế hoạch 05 năm phát triển kinh tế xã hội và tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” sẽ là động lực quan trọng trong công tác xây dựng Đảng là tiền đề thuận lợi căn bản của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Song, nước ta đang phải đối mặt với những thách thúc mới, phức tạp và gay gắt; thế giới có những biến đổi mau lẹ và khó lường; thế lực thù địch thực hiện âm mưu “Diễn biến hoà bình” chống phá ta vừa tinh vi, vừa trắng trợn; quan liêu, tham nhũng, tình trạng suy thoái phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân ngăn chặn chưa hiệu quả, đang và sẽ là nổi bức xúc của toàn xã hội...Trước bối cảnh đó, sẽ thường xuyên tác động đến đời sống chính trị, tư tưởng, tình cảm tâm lý cán bộ, đảng viên và nhân dân theo cả hai chiều thuận, nghịch, đặt ra cho công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên những yêu cầu ngày càng cao, các nhiệm vụ ngày càng nặng nề. Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, đòi hỏi phải có những giải pháp cụ thể không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, là một vấn đề vừa cốt lõi, vừa cấp bách của sự nghiệp đổi mới đất nước, trong thời gian tới các cấp ủy cần tập trung vào các giải pháp sau:

  - Trước hết, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng nội dung Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối chính sách của Đảng; Bên cạnh đó, tăng cường giáo dục truyền thống chính trị của dân tộc, lý tưởng cách mạng,.. nhằm nâng cao hơn nữa trình độ chính trị, quan điểm lập trường, tư tưởng, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

- Thường xuyên cảnh giác, chủ động phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đảng và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bác bỏ các luận điệu tuyên truyền phản động, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế, tôn giáo, dân tộc... góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng.

  - Cần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống phù hợp với từng đối tượng. Tiếp tục thực hiện có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên; gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội; kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

- Nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ và tinh thần tự học tập, tự rèn luyện của cán bộ, đảng viên, nêu gương người tốt, việc tốt để nhân điển hình. Đặc biệt, đề cao trách nhiệm của tổ chức đảng phải thật sự là nơi sinh hoạt chính trị, tư tưởng đồng thời phải thường xuyên nâng cao chất lượng sinh hoạt tự phê bình và phê bình trong Đảng, khắc phục tình trạng mơ hồ về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng và củng cố quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

- Chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo xu thế diễn biến tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, chủ động tham gia giải quyết những vấn đề về tư tưởng, nhằm tăng cường sự đoàn kết trong đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của các phương tiện giáo dục chính trị, tư tưởng như: Trung tâm bồi dưỡng chính trị; các phương tiện thông tin đại chúng; sinh hoạt, hội họp của các tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, đoàn thể; hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng... Nhằm tạo sự đa dạng và phong phú về hình thức giáo dục phù hợp với nội dung và đối tượng.

Thực hiện tốt các giải pháp đó là nhân tố để “Đảng ta là một tập thể lớn, tư tưởng nhất trí, hành động nhất trí”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

Nguyễn Thị Hồng Lê HUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

Tin đã đưa
 
 
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu